సుప్రసన్న సాహిత్యం

నిజమైన గురజాడ చైతన్యం

ఆచార్య కోవెల సుప్రసన్నాచార్య ఒక రచయిత చైతన్యం ప్రధానంగా మూడు అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 1. వ్యక్తి సంస్కారము వాతావరణము ...
Read More

గిరి కుమారుని ప్రేమగీతాలు కులపాలికా ప్రణయం

కోవెల సుప్రసన్నాచార్య విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రచించిన గిరికుమారుని ప్రేమగీతాలు అత్యంత మధురమైన ప్రేమగీతాల సంపుటి. 192028 మధ్యకాలంలో కాల్పనిక కవిత్వంలో ...
Read More

విశ్వనాథ – చలం నవలలలో స్త్రీ పాత్రలు

కోవెల సుప్రసన్నాచార్య తెలుగు సాహిత్యంలో వీరేశలింగం గారితో ప్రారంభమైన సంస్కరణ వాదం వర్ణభేద నిరాసము, అస్పృశ్యతా నివారణ, బాల్య వృద్ధ ...
Read More

మహాభారత పరమార్థం – తర్కసంగతి – తత్త్వసారము

ఆచార్య కోవెల సుప్రసన్నాచార్య నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమమ్ దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ ॥ భారతారంభంలోనే ఈ ...
Read More

తెలుగులో కావ్యశిల్ప విమర్శ

మనకు స్వాతంత్య్రం వచ్చిన ఒకటి రెండు సంవత్సరాలలో తెలుగు విమర్శ సాహిత్య వికాసంలో రెండు ప్రధాన సన్నివేశాలు జరిగినాయి. మొదటిది ...
Read More

శ్రీమద్రామాయణారంభం కావ్యతత్త్వ ప్రకాశనం

ఆది కావ్యమైన వాల్మీకి రామాయణం ఆరంభంలో బాలకాండలోని నాల్గు సర్గలు కావ్యప్రాదుర్భావాన్ని వివరంగా తెలియజేేనవి. ధ్వన్యాలోకంలో ఆనందవర్థనులు కవిత్వ మూలాలను ...
Read More