భారతీ స్తుతి

శ్రీ కాశీ కృష్ణాచార్య

 

శ్రీమ ద్భారతి! దేవి! “తావక పదాంభోజ ప్రసూనాసవ
ప్రోతఃపూత జగత్తయే నిజపదన్యాసై ర్విలా సై: పురా
నర్తంనర్త మ స మహోన్న తిజుషా మార్వాభిధానాం ముఖే
ష్యస్మానద్య నిహాయ కాం దిశ మితో యా తాసి మాత ర్వద.

దేవి! శ్రీచతురాననానన చతుశ్శాలాంతసం చారిణి
త్రైలో క్యార్చిత పాదపద్మయుగ ళే! గీ ర్వాణవాణీశ్వరి!
ప్రాచీనం వర దే! మ హెన్న తిపదం స్మృత్వా తవార్వాక్తనం
దౌర్గత్యం చ నిరీక్ష్య భిన్న హృదయం ఖద్యే నవ ద్యే! న్వహం.

మూర్ఖా: పండితమానినః ప్రబలవిద్వ ద్వేషిణో నిస్త్రపా
దంభాచార పరాయణాః కతిపయా శబ్దా నపార్థాణ గృహే
జల్పంతః పురుషో త్తమా నిజవచః పా శై ర్నృపాలాభిధాక్
బధ్నంతో హరిణాం శ్చరంతి జనని! త్వద్వృత్త విధ్వంసినః.

అంబత్వం కవివీర సూ రితి తత శ్చాశావ కాశోల్ల స
త్కాశా రాశఝరీ సహోదరయశో రాశిః పురా సీరితి
శ్రుత్వా త్వాం మృగయే ద్య తావక పదార్థా తాతిపూ తామృత
ప్రోతః పాతుమనా న వేద్మి గహనే క్వాసీతి హే శారదే!

అంబ త్వం క్వ గతాసి మా శుథిత మత్రోత్సృజ్య? కోష్ణం పయః
కిం మే యచ్చసివా నవా వద? నచే తాతాయ మాత ర్బు వే
ఇ త్యవ కమనోహరం సముదితం గీర్వాణ వాణీమయం
చౌలార్హార్భక భాషితం కిము పునః శ్రోష్యా మ్యముష్యాం జనౌ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *