నిజమైన గురజాడ చైతన్యం

ఆచార్య కోవెల సుప్రసన్నాచార్య ఒక రచయిత చైతన్యం ప్రధానంగా మూడు అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 1. వ్యక్తి సంస్కారము వాతావరణము 2. సమకాలీన చైతన్యము 3. ఆ Read More …

గిరి కుమారుని ప్రేమగీతాలు కులపాలికా ప్రణయం

కోవెల సుప్రసన్నాచార్య విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రచించిన గిరికుమారుని ప్రేమగీతాలు అత్యంత మధురమైన ప్రేమగీతాల సంపుటి. 192028 మధ్యకాలంలో కాల్పనిక కవిత్వంలో ప్రణయకవితాశాఖ పుష్పించి ఫలిస్తున్న కాలంలో విశ్వనాథ Read More …

విశ్వనాథ – చలం నవలలలో స్త్రీ పాత్రలు

కోవెల సుప్రసన్నాచార్య తెలుగు సాహిత్యంలో వీరేశలింగం గారితో ప్రారంభమైన సంస్కరణ వాదం వర్ణభేద నిరాసము, అస్పృశ్యతా నివారణ, బాల్య వృద్ధ వివాహ నిరోధము, వితంతు వివాహము, న్ర్తీ Read More …

మహాభారత పరమార్థం – తర్కసంగతి – తత్త్వసారము

ఆచార్య కోవెల సుప్రసన్నాచార్య   నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమమ్ దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ ॥ భారతారంభంలోనే ఈ ఇతిహాసం అంతా నరనారాయణుల లీల Read More …

తెలుగులో కావ్యశిల్ప విమర్శ

మనకు స్వాతంత్య్రం వచ్చిన ఒకటి రెండు సంవత్సరాలలో తెలుగు విమర్శ సాహిత్య వికాసంలో రెండు ప్రధాన సన్నివేశాలు జరిగినాయి. మొదటిది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ నన్నయగారి ప్రసన్న కథాకవితార్థయుక్తి Read More …

శ్రీమద్రామాయణారంభం కావ్యతత్త్వ ప్రకాశనం

ఆది కావ్యమైన వాల్మీకి రామాయణం ఆరంభంలో బాలకాండలోని నాల్గు సర్గలు కావ్యప్రాదుర్భావాన్ని వివరంగా తెలియజేేనవి. ధ్వన్యాలోకంలో ఆనందవర్థనులు కవిత్వ మూలాలను అన్వేషించుతూ ఈ రామాయణారంభాన్ని విశ్లేషించారు. అయితే Read More …