పదకోశాలు

ఆముక్తమాల్యద పద ప్రయోగ సూచిక
శ్రీనాథ పదప్రయోగ కోశము-ద్వితీయ భాగం
శ్రీనాథ పదప్రయోగ కోశము-ప్రథమ భాగం
వైద్య నిఘంటువు
నుడి నానుడి
ఆంధ్ర నిఘంటుత్రయము
తెలుగు ప్రాచీన శాసనాలు.. పదకోశము
తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం -ఐదో భాగం
తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం -ప్రథమ భాగం
తెలుగు మాండలికాలు-చిత్తూరు
తెలుగు మాండలికాలు-కరీంనగర్
తెలుగు మాండలికాలు..వరంగల్
తెలుగు మాండలికాలు..మహబూబ్ నగర్
తెలుగు మాండలికాలు..శ్రీకాకుళం
తెలుగు మాండలికాలు.. విశాఖపట్నం
తెలుగు మాండలికాలు-కర్నూలు
ఆంధ్ర తమిళ కన్నడ త్రిభాషా నిఘంటువు
తత్సమ చంద్రిక
ఆంధ్ర మహాభారత నిఘంటువు పార్ట్ 3
ఆంధ్ర మహాభారత నిఘంటువు పార్ట్ 2
ఆంధ్ర మహాభారత నిఘంటువు పార్ట్1
వ్యాకరణ పదకోశము
సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువు
నానార్థ నిఘంటువు
ధన్వంతరి నిఘంటువు
ఉర్దూ తెలుగు నిఘంటువు రెండోభాగం
ఉర్దూ తెలుగు నిఘంటువు తొలి భాగం
లోకోక్తి ముక్తావళి
తెలుగు పర్యాయ పదకోశము
సాటి సామెతలు
పదబంధ పారిజాతం
మాండలిక వృత్తి పదకోశం-వ్యవసాయం
తెలుగు వ్యుత్పత్తి పదకోశం3
తెలుగు వ్యుత్పత్తి పదకోశం2
తెలుగు సామెతలు
వ్యవసాయ సామెతలు
తెలంగాణ పదబంధ కోశము
శబ్ద రత్నాకరం
శబ్దరత్నావళి:
పురాణ నామచంద్రిక
ప్రాసాక్షర పదకోశం
మాండలిక పదకోశం
ఆంధ్ర ధాతుమాల
ఆంధ్ర క్రియా సర్వస్వం
ఆంధ్ర నామ సంగ్రహము
ఆంధ్ర భాషార్ణవం
ఆంధ్ర సాహిత్య సర్వస్వం