శ్రద్ధాం జ లి

 

 

 

 

 

 

శ్రీ జి. జాషువా
ముదిము త్తైదుపు లై ని జేశులమనంబుల్ పండ, సంతానసం
సదతో పుట్టిన మెట్టినిండ్లకు సిరుల్ ప్రాసింప, సంపూర్ణ స
మ్మద మింపారగ గాజుమ ట్టెల ప్రజామ ర్యాదలస్ దేవతా
సదనం బెక్కిన కామినీ మణులకున్ శాంతి ప్రసూనార్చనల్

నా దేశం బిది, రత్నగర్భ, కవిరాణ్మత్తేభముల్ బూర్ల మ
ర్యాదల్ మేలి సువర్ణ వర్షముల నభ్యర్బావిధానంబుల
మోదంబందిన తావు, వీర పురుషస్ఫూర్జత్ ప్రతాపాగ్ని కిం
బాదంచున్ గళమె త్తి పాడుకొను నీభ క్తుండ, హిందూరమా !

తను వుప్పొంగగ మీసముల్’ మెలిచి యౌద్దత్యంబునక్ నీచరి
త్రను నీ పుణ్యనదీనదంబులను నీ రాజ్యవ్యవస్థామహ
త్తును వర్ణించుట నాకు నీసుతునకున్ దోషంబుగా దెందు జూ
చిన నుగ్రాకృతి నృత్యముల్ సలుపజొచ్చెన్ స్వార్థ భేతాళముల్

అనికంట దడి పెట్టు నన్ను గని ’వత్సా! సావధానంబుగా
వినుమీ సంధియుగాన దేశమున నావిర్భావముఁ జెందుచుం
డును దుశ్శక్తులు, మేటిసంస్కృతులకున్ జో టైన యీ హైందవం
బున వర్ధిల్లక పోవు సౌఖ్యవిభవంబుల్ శాంతి చంద్రాంశువుల్‘

అని దేశ శాంతిసంపద
కనువగు మార్గమును మందహాసోజ్వలితా
ననయై ఉప దేశము స
ల్పిన దది వాక్రుత్తు కుట్మలించిన కవిత

కత్తులు దాచి పెట్టుకొని కై తనపుం గ వుగిళ్ళోసంగు గ
మ్మత్తు ప్రదర్శనల్ సలుపు మానవనాథుల నాట గాలచే
చిత్తము నొచ్చి సత్యసరసీరుహవాసిని శాంతిహంస, యెం
తెత్తున గూడు గట్టుకొని యేగగనంబున దాగియున్నదో !

కలుషితమైన సాంఘిక పు కట్టడులందు నశాంతి బీజముల్
మొలిచి, సమాజముఁ జెరచి ముప్పు ఘటింప, స్వతంత్ర భావముల్
గలిగి యెదిర్చున్య క్తి నధికార బలంబున నొ త్తిపట్టి, చి
క్కుల కెర జేయు సంఘమునకున్ బది వేలు కరాళకంఠముల్

అక్కట ! విశ్వశాంతి కొరకై , బలియై చనినార లెందరో
భిక్కులు బుద్ధ శిష్యు లవి వేక నుతో న్మదభండనంబులన్
నిక్కపు త్యాగ దీక్షల పునీతము లై న సియైన యమ్మహా
భిక్కుల మేనిమృత్తికల వెల్గు జగద్ధిత శాంతి బీజముల్

శాంతి జ్యోతి వెలుంగ గావలె, సమ స్త క్షోణి చక్రంబు, ని
శ్చింత సౌఖ్యపయోధి దేలుననుచున్ జిత్రంబుగా శుష్క వే
దాంతంబుల్ వినుపించి, దుర్బలులమీదన్ స్వారి గావించు న
త్యంత స్వార్థపరాయణుల్ గలుగ, సౌఖ్యశ్రీ విరాజిల్లు నే?

నీపాపాల్ దొలగించి ని న్నమర శాంతిక్షోణికిం జేర్చు వా
డా పద్బాంధవు డున్న వా డొకడు నీ వందాక యీకంచము
గౌపీనంబు ధరించి యోర్చుకొనుడం చన్నార్తు లౌవారికిన్
టోపీ బెట్టు ప్రబుద్ధు లున్న భువి నెట్టుల్ వెల్గు శాంత్యంశువుల్ ?

పుట్టల్ గుట్టల చెట్టు చేమల నొగి బూజించినన్ గష్టముల్
గట్టెక్కించు నటంచు నమ్ము ప్రజ కింక బిచ్చి రేగించు స
మ్రాట్టుల్ దుష్క వు లంధ కారయుగధర్మంబుల్ ప్రబోధించుచో
నిట్టూర్చుక ఘనసత్యవాణి కనులక్ : నించుం గదుప్తాశ్రువుల్

పలుకు లీవంక చేత లావంక నిలువ
వల్లె వేయుదు రురు ధర్మపన్న ములను
చెప్పునది చేయు వారి హర్షించ దెపుడు
నభము శుభ మెరుంగని యమాయకపు జగము

తను సాధించు సుఖంబు నల్వురకు జెందన్ గోరు సౌజన్యవ
ర్తను చిత్తంబు ప్రశాంత వారినిధిచందాన మహానందగా
హన సౌఖ్యంబును చూరలాడు భువనం బాధర్మవీరాగ్రణి
గని గర్వించు చరిత్రయుం దల నలం కారంబుగా దాల్చెడిన్

ఆటమ బాంబుగోళక భయంకరఘోషల దిగ్దిగంతముల్
బీటలు వారుచుండ, పృథివీ వలయంబున క్షామరాక్షసుల్
నాటకమాడుచుండ కబళంబున కేడుచు బక్క వాని క
న్నీ టిఝరిన్ మునుంగ వె వినిశ్చల శాంతిసుఖప్రచారముల్

మును మున్యాశ్రమసీమలం బొలిచె సంపూర్ణ క్షమాశాంతివా
హిను లాత్రేతలు, ద్వాపరాలు కథలయ్యెన్ స్ఫుట్ని కుల్ సృష్టిస
ల్పిన శాస్త్రజ్ఞులు గల్గు నియ్యుగ మునన్ విశ్వప్రపంచంబునం
దనుమానంబు భయంబు జుట్టుకొ నె నౌరా! స్వార్థ పుంబంట యై

తనసంతోషమె స్వర్గం
బనుకొనువా డధము డఖలధర్మజ్ఞులు భూ
జనసంతోషమ స్వర్గం
బని తలతురు, విస్మరింతు రాత్మసుఖంబుల్

గౌతమబుద్ధ దేవుడును గాంధి మహాత్ముడు చన్న త్రోవలో
జాతి తరించు శాంతి శశి చల్లని వెన్నెల గాయుచుండగా
భూతల మమ్మహామహుల మూర్తులు శిల్పుల కప్పగించి
త న్నీతికి దూర మై తిరుగ నేర్చె స్వలాభపథాభిగమ్యమై

రాక్షసం బైన స్వార్థజ్వాల చల్లారి విశ్వధర్మము కండ బెట్టు చోటు
వంచనాక వచంబు వ్రక్కలుగావించి అలఘుసత్వ జ్యోతి వెలుగు చోటు
పసిపాస మోము పై కుసుమించు నవ్వులో వెలుగు సౌజన్యంబు మెలగు చోటు
గురితస్పనట్టి దాశరధి బాణమువోలి ధృఢదీక్ష జయము సాధించు చోటు

ఎదిరి కష్టసుఖము లెల్ల స్వీయములుగా
కోరి నరుడు పంచుకొ నెడు చోటు
చింత లేని చోటు, సిరులు పండెడు చోటు
వెదకికొందు గుండె కుదుటబడగ

లలితకళోదరణం బని
కులమతరహితాధికారగుంభిత స్వేచ్ఛా
నిలయం బని; సుఖదం బని
హుళక్కి గావించి రీసహోదరమంత్రుల్

కావలె బహుత్వమందు నేక త్వ మ నెడు
మేలిపలుకులు మాట సామెతకు గాని
ప్రళయఝంఝానిలోద్ధూతబహుళభంగ
సాగరమునందు సాగు నే శాంతి నౌక

కరుణానిధులు ధర్మపరు లైన దివ్యదంపతుల మానసముల బ్రజ్వలించి
పరహితార్థంబుగా బలియైన త్యాగమూర్తుల యంత రాత్మల తురగలించి
భూషణదూషణంబుల నేక రీతిగా స్వీకరిం చెడు వారి చెలిమి సలిపి
కడచన్న యుగ మహాకవుల జిహ్వలమిద ప్రత్యక్షురంబున నృత్యనూడి

ఆది రాజచరితలందు ధర్మమునందు
సౌరభిల్లు నిండు సౌఖ్యలక్ష్మి
హాయిమిర భారతీయుల నట్టింట
వేయుగాలు తాండవించుగాక !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *