కవిత్వం

పువ్వు పేరు చంపకం

శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు తన సొంత పొలాన నాగలి పట్టేడు ఇంటి గుమ్మం ముందు వెదురు తలుపుల ముందు రాఘవులు పాతేడు చంపకమొకటి పరువమొలికే వయసు ఉరకలేసే మనసు ...
Read More

కవిత…. శ్రీ “కరుణశ్రీ”

శ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి దోసెడు సారిజాతములతో హృదయేశ్వరి మెల్ల మెల్లగా డాసిన భంగి మేలిమి కడాని నరాల కరాలు వచ్చి క న్మూసిన భంగి కన్నె నగుమోము ...
Read More

జాగృతి

కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ అఖిల భూతమ్ములకు నిద్రయైన వేళ జాగృతింగను సంయమి జాగృతియన నద్ది జాగృతి నిదురలో నట్టు నిట్లు పడక యుండుట జాగృతి వాచ్యమగునె అటునిటు ...
Read More

శ్రద్ధాం జ లి

శ్రీ జి. జాషువా ముదిము త్తైదుపు లై ని జేశులమనంబుల్ పండ, సంతానసం సదతో పుట్టిన మెట్టినిండ్లకు సిరుల్ ప్రాసింప, సంపూర్ణ స మ్మద మింపారగ గాజుమ ...
Read More

‘ఆశ్రు కావ్యము చంపక మాలిక

దావూద్ విరసము నీరసమ్ము నవివేకము నజ్ఞతఁ బారద్రోలుచున్ సరసవిదగ్గమార్గములఁ జాగెడు నవ్యకవీంద్రులార ! మీముందు సరసత వాక్పటుత్వముఁ బ్రసన్నత నున్నతిఁ జాటుఁ డయ్య ! దు స్తరము ...
Read More

చెళ్లపిళ్ల

పింగళి లక్ష్మీకాంతం ఆంధ్రక వితాజగద్గురుఁ డమరపురికితరలిపోయెను శిష్యసంత తిని విడచిసహజగీర్వాణవాణీ ప్రసక్తులైనదేవతలు చెప్పఁగల రీంక తెలుగుకవిత. మరల తిరుపతి వేంక టేశ్వరులజంటకలసె ముప్పదియేండ్ల పైకాలమునకు సాగగల దింక ...
Read More

భారతీ స్తుతి

శ్రీ కాశీ కృష్ణాచార్య శ్రీమ ద్భారతి! దేవి! "తావక పదాంభోజ ప్రసూనాసవ ప్రోతఃపూత జగత్తయే నిజపదన్యాసై ర్విలా సై: పురా నర్తంనర్త మ స మహోన్న తిజుషా ...
Read More

దండియాత్ర

 కుందుర్తి (అముద్రిత కావ్యం 'దండి' నుండి) ప్రజలందరూ గాఢంగా నిద్రిస్తున్న వేళ  చీకటి స్వైర విహారం చేస్తున్నప్పుడు  అకాలంగా వచ్చిన రవిలా ఒకానొక వృద్ధ భారతీయుడు  చినిగిన ...
Read More

నాందీ వాణి

శ్రీ కొర్ల పాటి శ్రీరామమూర్తి నీవక్రోక్తి విలోకనమ్ముల సమున్మేషమ్ములో నేను చే తో వీథిన్ పులకోద్గమస్రకరమై, తోడ్తో రసానంద మై సేవింతున్ కమనీయకజ్జలకళాశ్రీ రేఖలే తీర్చి- కా ...
Read More

ప్రభో

శ్రీ రంగబాబు ఇవాళ నాహృదయం విలయంగా విజృంభి స్తుం దెందుకు ప్రభు? ఈ వేళ నాహృదయం శార్దూలంలా గర్జిస్తుం దెందుకు ప్రభు? జీవితాశయాన్ని విడిచి చీకటి గోళంలో ...
Read More

అశ్రు కావ్యము

శ్రీ దావూద్ నిజమనోవ్యథ లన్నియు న్ని దురఁ గూర నేడు సుఖపరవశులయి నెగడుచున్న వారి కిప్పట్ల దొఱకదు తీరి కపుర యలతి మముబోంట్ల కరుణగాథలు వినంగ, పూర్ణిమాచంద్రుతోడ ...
Read More

ప్రజాశక్తి (కొన్ని పద్యాలు)

ఏల్చూరి సుబ్రహ్మణ్యం  (నయాగరా) ప్రజాశక్తి సకల ప్రజా సముద్ధర్త సుప్తోద్ధృత జీవశక్తి మహాశక్తి ప్రజాశక్తి వొస్తున్నది వొస్తున్నది రూక్షోజ్వల రుధిర దీప్తి క్ష్మానాథుల తలలు తరిగి కండ ...
Read More