పదకోశాలు

పదబంధ పారిజాతం
మాండలిక వృత్తి పదకోశం-వ్యవసాయం
తెలుగు వ్యుత్పత్తి పదకోశం3
తెలుగు వ్యుత్పత్తి పదకోశం2
వ్యాకరణ పదకోశం
తెలుగు సామెతలు
వ్యవసాయ సామెతలు
తెలంగాణ పదబంధ కోశము
శబ్ద రత్నాకరం
శబ్దరత్నావళి:
పురాణ నామచంద్రిక
ప్రాసాక్షర పదకోశం
మాండలిక పదకోశం
ఆంధ్ర ధాతుమాల
ఆంధ్ర క్రియా సర్వస్వం
ఆంధ్ర నామ సంగ్రహము
ఆంధ్ర భాషార్ణవం
ఆంధ్ర సాహిత్య సర్వస్వం